• A vasúti pálya főbb paraméterei:
  • 15,47 km hosszú pályahálózat
  • A Budapest-Soroksári út Rendező-pályaudvarból kiágazó csatlakozó vágánnyal
  • kapcsolódunk a MÁV hálózatához
  • 20 tonna tengelyterhelés
  • Tengelytáv korlátozás nincs
  • Kiszolgálás belső vasút üzemmel

  Vasúti szolgáltatások:

  • Vasúti küldemény rakodóhelyekre történő be- és kiállítása, vasúti kocsik sorozása
  • Vasúti kocsik tárolása, kisebb javítása

Kikötői szolgáltatások

A SZABADKIKÖTŐ, MINT KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNY

A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vasúti pályahálózatának, (a továbbiakban Kikötő) mint kiszolgáló létesítménynek a használatára vonatkozó szabályok

 1.  A Kikötő tulajdonviszonyai és infrastruktúrája
 • A Kikötő tulajdonviszonyai

A Kikötő a MAHART-Szabadkikötő Zrt. tulajdonában és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. tartós haszonélvezetében van.

 • A Kikötő infrastruktúrájának leírása

A Kikötő pályahálózata Budapest-Soroksári út Rendező-pályaudvarból kiágazó ún. Csepel-szigeti I. számú csatlakozó vágányból az I/1. számú kitérővel ágazik ki.  A csatlakozó vágány jobb ívben keresztezi a fénysorompóval ellátott Weiss Manfréd utat, (Corvin csomópont) és egyenesen továbbhaladva a Csepeli gyorsvasút (HÉV) alatt áthaladva a Kikötő I. számú – fényjelzővel felszerelt – vágánykapuján át csatlakozik a 2. számú váltóval a Kikötő 1. számú ún. MÁV bejárati vágánya.  A bejárati vágány kezdetén Tolatási Határjelző van kitűzve.

 Műszaki adatok:

 • tengelyterhelés értéke: 20 tonna
 • tengelytáv korlátozás mértéke: nincs

A Kikötő vasúti nyomvonalát ábrázoló helyszínrajz jelen szabályozás elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a Kikötő teljes pályahálózatán belső vasútüzemi tevékenységet végez a MÁV-REC Kft., mint alvállalkozó bevonásával.

A Kikötő, mint kiszolgáló létesítmény részletes leírását a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. Kiegészítő Szolgálati Utasítása tartalmazza, mely a jelen szabályozás 2. számú mellékletét képezi.

 1. A Kikötő igénybevételével kapcsolatos általános feltételek
 • A Kikötőben az árutovábbítási alapszolgáltatásokat Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a Kikötőt jelző statisztikai ponttól nyújtja. Személyszállítási szolgáltatást nem nyújt.
 • A Kikötő területén nyílt hozzáférésű karbantartó létesítmény, nyílt hozzáférésű üzemanyag vételezési hely, nyílt hozzáférésű műszaki létesítmény nincs.
 • A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. kizárólag a tolatási szolgáltatást nyújt díjfizetés ellenében, vasúttársaság saját tolatást nem végezhet, amennyiben azok szükségessége felmerül, akkor köteles a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-től azt megrendelni.
 1. A Kikötő vasúttársaság által történő igénybevételének feltételei
 • A vasúttársaság kijelenti és szavatolja, hogy minden vonatkozó jogszabályban és előírásban rögzített feltételeknek megfelel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik.
 • A vasúttársaság a Kikötőbe történő közlekedést a Budapest-Soroksári út Rendező Üzemviteli Végrehajtási Utasításában szabályozottak szerint végezheti.
 1. Vasúttársaság kötelezettségei a Kikötőhöz való hozzáférés során
 • A vasúttársaság köteles tudomásul venni és betartani, hogy a Kikötő országos közforgalmú kikötői (OKK) státusszal rendelkezik és annak célja elsődlegesen a kikötői tevékenység kiszolgálása.
 • A vasúttársaság a 4.1. pontban foglaltakra tekintettel a Kikötő használata során köteles betartani a Kiegészítő Szolgálati Utasítást (KSZU), a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. Kikötőrendjét, és a meghirdetett Üzleti Szabályzatát és a Díjszabásában foglaltakat.
 • A vasúttársaság a kikötői tevékenység elsődlegességére tekintettel tudomásul veszi, hogy a kikötői forgalmat a Kikötő diszpécsere felügyeli és irányítja, ezért a diszpécser jogosult a belépést megtagadni vagy az azonnali kilépésre felszólítani, amennyiben ez a Kikötő zavartalan működtetése vagy forgalmi, biztonsági okokból indokolt. A diszpécser ilyen jellegű utasítása nem minősíthető szerződésszegésnek vagy a hozzáférés megtagadásának. Baleset vagy egyéb rendkívüli esemény esetén vasúttársaság erről köteles a diszpécsert haladéktalanul tájékoztatni és a diszpécser utasításainak eleget tenni.
 • A vasúttársaság a tevékenységét úgy köteles megszervezni, különös tekintettel a vasúti kocsik és az áru megrendelő részére történő átadás-átvételére, hogy a vasúti menetnek a Kikötő kezdetét jelző statisztikai pont érintését követő 60 percen belül a vasúti kocsik a címzett ügyfél vagy a vállalkozó vasúti társaság által megjelölt vágányra kiállíthatók legyenek. A vasúttársaság ugyancsak köteles a megrakott kocsikat az ügyfél általi kijelentés alapján a Kikötő vasútüzeme által megadott engedélyt követő 60 percen belül a kiszolgáló létesítményről kihúzni. Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt jogosult óránként és járművenként 470 Ft+ÁFA területfoglalási díjat felszámítani vasúttársaság részére.
 • Vasúttársaság köteles minden olyan kár- és többletköltséget megtéríteni, amelyek a vasúttársaság tevékenységére visszavezethetően következnek be. Kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
 • Corvin csomóponti jelzőberendezés helytelen állítása, a csomópont elhagyása utáni visszaállítás elmulasztása,
 • Más társaságok kiszolgáló meneteinek vasúttársaság hibájából felmerülő akadályozatása miatti várakoztatási illetve feltartóztatási költségek.

 

 1. Belső vasútüzemi tevékenység elszámolása a Kikötő területén
 • A Kikötőt csak azok a vasúttársaságok vehetik igénybe, akikkel a használat feltételeiről a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt előzetesen szerződésben megállapodott.
 • A vasúttársaságok a Kikötői hálózaton csak és kizárólag díj ellenében tárolhatnak vasúti járműveket.

A tárolás a vasúti jármű érkezésétől számított 24 óráig díjmentes, ezt követően a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt mindenkor érvényben lévő Díjszabásában meghatározott díjtétel kerül felszámításra.

Nem minősülnek tárolásnak az alábbi esetek:

 • be- vagy kirakodásra váró vasúti járművek 24 órát meg nem haladó tartózkodása,
 • baleset, vagy egyéb rendkívüli esemény miatt várakozó vasúti kocsik tartózkodása,
 • pályahálózat működtetéséhez igénybe vett vasúti járművek tárolása.
 • Szórt kocsis vasúti menet átadás-átvétele minden esetben a Kikötő rendezőjének átadó-átvevő vágányán történik. Irányvonat és fordavonat átadás-átvétele történhet a vasúti hálózat rendezőjének átadó-átvevő vágányán, de a Kikötő egyéb, átadó-átvevő vágánynak minősített vágányain is. Az irányvonat és fordavonat be-, illetve kiállításának helyét a Kikötő mindenkori vasúti forgalmi helyzete határozza meg.

A vasúton érkező küldemény tényleges címzettje bármikor jogosult a küldemény vasúttársaságtól való átvételében közreműködni, ha ezzel a Kikötő tevékenységét nem akadályozza.

 • Az érkező vasúti kocsik esetén a Kikötő a vasúttársaságtól való átvétel során ellenőrzi a vasúti kocsik, tisztaságát, műszaki állapotát és esetleges sérüléseit. Sérült, vagy nem megfelelő állapotú vasúti kocsit a Kikötő nem vesz át a vasúttársaságtól.
 • Vasúti kocsi kezelési (tolatási) díjat számít fel a Kikötő a kezelt rakott és üres vasúti kocsik után. A kezelési díj magában foglalja a rendező és a kikötői rakodóhely közti kocsi állításoknak, a vasúti kocsi ellenőrzésének az ellenértékét. Egyszeri kocsi kezelési díj a rakodóhelyre való be- és onnan való elvontatás ellenértékét is tartalmazza.
 • Vasúti kocsi kezelési (tolatási) díjat számít fel a Kikötőben az irány- és fordavonatok esetén, amennyiben a rendelkezésre jogosult kérésére a Kikötői vasúti hálózaton a rendező átadó-átvevő, valamint a Kikötő egyéb átadó-átvevő vágánya és a rakodóhely között az irány-, vagy fordavonatot megbontás nélkül be kell állítani, vagy ki kell húzni. A kocsi kezelési díj ez esetben vasúti kocsinként és tolatási műveletenként kerül felszámításra.
 • Vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési felügyeleti díját számítja fel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a Kikötőben a rendelkezésre jogosult felé, amennyiben az irány-, vagy fordavonatot a vasúttársaság érkezéskor nem a vasúti rendező átadó-átvevő vágányára vontatja be és induláskor nem onnan vontatja ki, hanem közvetlenül a kikötői egyéb átadó-átvevő vágányokra vontatja be és onnan is vontatja ki és tolatási feladatot a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. -nek nem kell végeznie. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. ez esetben biztosítja a vonat leközlekedtetéséhez szükséges forgalmi és forgalombiztonsági feladatokat. A díj vasúti kocsinként kerül felszámításra.
 • Az esetben, ha az irány- vagy fordavonatot a vasúttársaság érkezéskor csak bevontatja, vagy induláskor csak kivontatja a kikötői vasúti rendezőn kívüli egyéb átadó-átvevő vágányra, vagy vágányról, úgy a vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési felügyeleti díjának 50 %-át számítja fel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a rendelkezésre jogosult felé.
 • Kocsi rendezési díjat számít fel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., ha egy vasúti kocsit a rakodóhelyre beállított, vagy továbbítás céljából összeállított vasúti elegyből, irány, vagy fordavonatból a rendelkezésre jogosult, vagy a vasúttársaság kívánságára, vagy neki felróható okból be vagy ki kell sorozni, továbbá ha a vasúti kocsik gyűjtése szükséges az átadó vágányra történő átadásig.
 • Területfoglalási díjat számít fel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a vasúttársaság felé, ha az általa leközlekedtetett vasúti szerelvény a Kikötői vágány kezdetét jelző statisztikai pont érintését követő 60 percet meghaladóan kerül a címzett vágányára, illetve a rakodást követően vasúti kocsik a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vasútüzeme által megadott engedélyt követő 60 percen belül a Kikötőből nem kerülnek kihúzásra.
 • Vasúti jármű tárolási díjat számít fel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a vasúttársaság felé, amennyiben a vasúti járművek az érkezésétől számított 24 órát meghaladóan tartózkodnak a Kikötőben.
 • A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. jogosult a mindenkori vasúti forgalomhoz igazodó vasútüzemi kiszolgálást alkalmazni, de azt köteles a vele a vasútüzemi szolgáltatásokra szerződésben álló partnerek (továbbiakban szerződéses partner/ek) felé előre 48 órával – írásos formában (e-mail, fax) megküldött értesítés útján meghirdetni.

A meghirdetés időpontjának munkanapon 8-17 óra közé kell esnie. Amennyiben a meghirdetett csökkentett üzemmódra vonatkozóan olyan igény jelentkezik a szerződéses partnerek részéről, mely a csökkentett üzemmel a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. meghirdetett Díjszabása 6. pontjának 6. alpontja szerinti kiszolgálási idők figyelembevételével nem valósítható meg, úgy a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. az igényekhez igazodó vasútüzemi kiszolgálásra áll át. A szerződéses partnereknek a csökkentett vasútüzemi kiszolgálás felfüggesztésére vonatkozó megbízást a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. értesítésétől számított nyolc órán belül írásban (e-mail, fax) kell megadniuk a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-nek.

Amennyiben a meghirdetett csökkentett rendelkezésre állás felfüggesztését a szerződéses partner kérte a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt-től, de a vasúti küldemény mégsem érkezik meg, úgy a szerződéses partner köteles a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt-nek megtéríteni a csökkentett üzem felfüggesztésének költségét. Ez esetben a szerződéses partner a meghiúsult forgalomhoz kapcsolódó – a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. által meghirdetett – Díjszabás III. fejezet 11. pontja szerinti vasúti kocsi mozgatási díj 75%-át köteles megfizetni Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-nek.

2020. január 1-től

Vasúti kocsi kezelési (tolatási) díj kocsinként                                                         10.450,-Ft

Vasúti kocsi kezelési (tolatási) díj irány- és fordavonatokra

műveletenként és kocsinként                                                                                    5.380,-Ft

Vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési

felügyelete érkezéskor és induláskor egyaránt kocsinként                                  6.865,-Ft

Vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési

felügyelete csak érkezéskor, vagy csak induláskor kocsinként                            3.435,-Ft

Kocsi rendezési díj kocsinként és sorozási műveletenként                                  3.480,-Ft

Meghiúsult forgalom rendelkezésre állási díja a forgalomhoz kapcsolódó fenti díjak 75 %-a

Belföldi vasúti fuvarlevél kiállítása darabonként                                                      425,- Ft

Vasúti küldemény kocsi zárakkal való ellátása záranként                                       215,- Ft

Takaróponyvák levétele vasúti kocsiról darabonként                                            1.560,-Ft

Vasúti kocsi ponyvával való letakarása, meglévő ponyvatartóval,                       2.950,-Ft

Kármegállapításról felvett jegyzőkönyv beszerzése a vasúttársaságtól

a vasúttársaság által esetlegesen felszámított díjon felül darabonként             1.615,-Ft

Vasúti jármű tárolási díj járművenként és megkezdett naponként

 • maximum négytengelyes vasúti járművek esetén                                         555,-Ft
 • négytengelyesnél nagyobb vasúti járművek esetén                                      835,-Ft

Vasúti jármű terület foglalási díja járművenként és óránként                                500,-Ft

A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. az általános forgalmi adót a mindenkori érvényes jogszabályok szerint felszámítja.

 1. A fizetési módja, esedékesség, késedelmi kamat

A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. az általa nyújtott szolgáltatásokért a fentiekben részletezett Díjszabásában rögzített díjakat számítja fel. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült költségeket a szerződéses partnerekre átterheli.

 • A szerződéses partner jogosult maga helyett bárkit megjelölni költségviselőként, de a szerződéses partner az általa megjelölt költségviselő teljesítéséért a felmerült díjak és költségek mértékéig kezességgel tartozik.
 • A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. a szolgáltatások díját általában átutalással szedi be. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. ugyanakkor jogosult szolgáltatásainak teljesítését a díjak és költségek teljes vagy részbeni előre fizetéséhez kötni. A szolgáltatások elszámolása a teljesítést követően, de minimum minden hónap végén történik. Átutalás esetén a számla fizetési határideje a kiállítástól számított 12. nap, kivéve, ha erről a szerződéses partnerrel megkötött egyedi szerződés másképpen rendelkezik. A számlák kiállítása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A számlák devizaneme alapértelmezetten belföldi partnerek esetében HUF, EU tagországok és egyéb külföldi partnerek esetében EURO. Az alapértelmezett devizanemtől külön megállapodás szerint el lehet térni.

Forintban történő számlázás esetén az alábbiak szerinti, MNB árfolyamot kell alkalmazni:

 • egynapos szolgáltatás esetén a teljesítés napján
 • hónapon belül a teljesítés utolsó napján
 • több hónapon áthúzódó teljesítéskor pedig (havi elszámolással) a hónap utolsó napján érvényes árfolyamot.

Amennyiben fenti napokon nem történt jegyzés, abban az esetben az azt megelőző utolsó jegyzési árfolyamot kell alkalmazni.

Amennyiben határozott idejű elszámolással (pl. havonta) történik a számlázás külön megállapodás alapján, abban az esetben a számla teljesítési időpontja a fizetés határideje. Ebben az esetben a számla kiállításkor érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni.

Készpénzben történő fizetés esetén – amennyiben a díjfizetés nem pénztári órákban történik – a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. Diszpécser Szolgálatánál történik a szolgáltatási díjak befizetése. Ebben az esetben a befizető készpénz-befizetési bizonylatot kap, a számla pedig utólag kerül postai úton megküldésre.

A késedelmi kamat mértéke forintban történő számlázás esetén a jegybanki alapkamat kétszerese, más konvertibilis fizetőeszközben történő számlázás esetén évi 8 %.

Lejárt díjtartozás esetén a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. jogosult a további szolgáltatások azonnali megtagadására mindaddig, amíg a tartozás és a késedelmi kamat rendezésre nem kerül.

Lejárt díjtartozás esetén  – a fentieken túl – a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. jogosult a vasúti szerelvényeknek a leközlekedtetést megtiltani mindaddig, amíg a tartozás és a késedelmi kamat rendezésre nem kerül.

 1. A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. elérhetőségei:

 • Szerződéskötés és kereskedelmi ügyekben:

 • Molnár Valériakereskedelmi igazgató

 • +36 1 278 3102
 • +36 1 276 3978

 • Általános kikötői forgalmi ügyekben:

 • Vasútüzemi forgalmi ügyekben: